HIkari Logo

Hikari Sinking Carnivore

530

Size : 2.61 oz (74g)